ایران / ادبیات

حذف نام فروغ فرخزاد

DR

در ایران نام "فروغ فرخزاد" ازکتاب نام های شاعران ایران و جهان حذف شد. خانم عزیزپور در باره نشست شیراز توضیح می دهد

تبلیغ بازرگانی

در ایران نام "فروغ فرخزاد" ازکتاب نام های شاعران ایران و جهان حذف شد. به مناسبت گردهمائی بررسی شعر ایران و جهان در شهر شیراز ایران، کتابی در ایران انتشاریافته که در آن نام فروغ فرخزاد ازفهرست اسامی شاعران معاصر ایران حذف شده است. بی تردید به گفته همه صاحب نظران شعرو ادبیات در ایران ، فروغ فرخزاد یک از برحسته ترین شاعران تاریخ شعر معاصر ایران به شمار می رود . گردهمائی شعرمعاصر در ایران چرا و چگونه برگزار شد ؟ این پرسش را با خانم "بتول عزیزپور" شاعرو نویسنده مقیم پاریس در میان نهادم، خانم عزیزپور در باره نشست شیراز چنین گفت :

گفتگو: بتول عزیزپور

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید