فرانسه / ایران

حزب "سبز ها " اعدام ها را محکوم کرد

تبلیغ بازرگانی

حزب "سبز" های فرانسه اعدام پنج زندانی درجمهور اسلامی ایران را محکوم کرد. دراین بیانیه که امروز در پاریس انتشار یافت آمده است :

"یک زن بیست و نه ساله به نام "شیرین علم هولی" و چهار فرد دیگر که ازفعالین مدنی بودند روزیکشنبه نهم ماه مه توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام گردیدند. بیانیه می نویسد : در واقع به دنبال تقلب بزرگ در انتخابات و تظاهرات گسترده مردم رژیم سیاست سرکوب خود را تشدید نمود و تمام وسائل خود را بسیج کرد تا جنبش مقاومت را نابود سازد" .

بیانیه حزب سبز یادآوری می کند که هم اکنون شانزده زندانی سیاسی دیگر و یازده نفر ازمعترضین به تقلب انتخاباتی که دراسارت به سر می برند توسط این رژیم تروردر معرض خطراعدام قرار دارند . ما آگاهیم که مردم ایران پیکار خود را برای کسب حقوق دموکراتیک خود و علیه رژیم خامنه ای و احمدی نژاد و سیستم مذهبی ولایت فقیه ادامه می دهد. نظام استبدادی حاکم با قتل وشکنجه وتجاوز و اعدام می کوشد تا مقاومت مردم را درهم شکند ، ولی با این وجود مبارزه در راه آزادی و دموکراسی ادامه دارد. حزب سبز فرانسه نقض حقوق بشرو"وحشیگری" جمهوری اسلامی را محکوم کرده وقاطعانه از خواست های دموکراتیک مردم ایران پشتیبانی می نماید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید