ایران / حقوق بشر / گفت‌وگو

درخواست سفر مسئول حقوق بشر سازمان ملل به ایران هفت بار رد شده است

DR

 سازمان عفو بین الملل می گوید: جمهوری اسلامی هفت باربه درخواست نماینده حقوق بشرسازمان ملل برای دیدارازایران پاسخ رد داده است.

تبلیغ بازرگانی

 سازمان دفاع اززندانیان و آزادی بیان که مقرآن درانگستان قراردارد، درنامه سرگشاده ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، ازدولت وی خواست که به تعهدات خود درباره حقوق بشردرایران عمل نماید.
به گزارش منابع خبری، نسخه ای ازاین نامه سرگشاده برای آیت الله علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی نیزارسال شده است.
عفوبین الملل، درنامه، تصریح می کند که دولت حسن روحانی باید به شعارهای انتخاباتی خود جامعه عمل بپوشاند.
عفو بین الملل یاد آورشده است: دولت ایران درسال 2002 میلادی متعهد شده بود که با کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل درمورد وضع حقوق بشردرجمهوری اسلامی همکاری نماید، ازاین رو، این سازمان ازحسن روحانی می خواهد تا ترتیبی اتخاذ نماید تا فرستاده سازمان ملل درامورحقوق بشرایران اجازه یابد ازایران بازدید نماید.
دراین نامه، که درسایت عفو بین الملل انتشاریافته، همچنین آمده است : ایران ازسال 2005 میلادی تا کنون راه را برگزارشگرحقوق بشرسازمان ملل متحد بسته و به اواجازه بازدید ازجمهوری اسلامی را نداده است، که این امرنقض تعهدات ایران درپیمان های سال های 2002، 2009 و دوهزارو ده است.
عفو بین الملل درادامه نامه خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشردرایران، شماربالای دستگیری ها و اعدام های بی رویه، تبعیض علیه زنان و اقلیت های ایرانی، سانسورشدید مطبوعات و سرکوب آزادی بیان درایران را ازموارد مهم نقض حقوق بشردرجمهوری اسلامی نام برده واعلام کرده است که بازدید گزارشگرسازمان ملل متحد ازایران می تواند به بهبود شرایط درکشورکمک کند.
سازمان عفو بین الملل می گوید: ازسال دو هزارو پنج تا کنون علی رغم هفت باردرخواست ازایران برای فراهم آوردن امکان سفرنماینده ویژه حقوق بشرسازمان ملل به ایران هنوزبه این درخواست ها پاسخ داده نشده است.
این سازمان درپایان نامه سرگشاده خود ازحکومت ایران خواسته است که برای جلب اعتماد جامعه جهانی، به گزارشگران سازمان ملل و کارشناسان مستقل حقوق بشراجاره دهد از ایران بازدید کنند تا همگان دریابند که دولت ایران درامورمربوط به حقوق بشربا شفافیت عمل می کند.
لازم به یاد اوری است که ششمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشرایران، که درمهرماه امسال درپارلمان بریتانیا قرائت شد، نشان می دهد که درسال دو هزارو سیزده، سال ریاست جمهوری حسن روحانی ،شماراعدام هادرایران افزایش چشمگیری داشته است.
دبیرکل سازمان ملل درگزارشی که ماه گذشته درمورد نقض مداوم حقوق بشردرایران متشرکرد، شماراعدام ها درایران را درطول یک سال ریاست جمهوری حسن روحانی، یعنی 2013 میلادی بین 624 تا 727 مورد ذکرکرده است.
دبیرکل سازمان ملل، همچنین در گزارش خود تاکید می کند که علی رغم وعده های روحانی، حقوق بشر وبه ویژه آزادی بیان درایران هم چنان نقض می شود.
درگزارش تصریح شده است که : " براساس اطلاعات جمع آوری شده از منابع موثق، 160 نوجوان درایران محکوم به اعدام شده ودرانتظار اجرای این حکم درزندان به سرمی برند".
دبیرکل سازمان ملل می گوید: سرکوب روزنامه نگاران و اقلیت های قومی و مذهبی درایران همچنان ادامه دارد. محدودیت و سانسوردرفضای آنلاین و شبکه های اجتماعی نظیرفیس بوک و توئیتر نیز درایران اعمال می شود.

خبرنگاران و دیگرکارکنان رسانه ها به طورمرتب توسط دستگاه قضائی احضاریا بازداشت می شوند یا باآزار وحمله نیروهای امنیتی رو به روهستند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید