افغانستان/ پارلمان

مجلس افغانستان پروتکل مبارزه با قاچاق انسان را تأیید کرد

مجلس نمایندگان افغانستان
مجلس نمایندگان افغانستان DR

مجلس نمایندگان افغانستان پروتکل مبارزه با قاچاق انسان را که از سوی سازمان ملل متحد تدوین شده با بیشترین آرا تأیید کرد. در این پروتکل، انتقال انسان‌ها از راه زمین، آب وهوا که بگونه غیر قانونی صورت گیرد، جرم دانسته شده است.

تبلیغ بازرگانی

نمایندگان در نشست عمومی امروزشان، این پروتکل را مورد بحث وبررسی قرار دادند. شماری از نمایندگان مردم در مجلس، بخشی از آن بویژه ماده ١٨آنرا به سود افغانستان ندانسته پیشنهاد نمودند تا مجلس در رابطه با تایید آن، از حق شرط استفاده نماید.

احمد بهزاد، عضو کمسیون تقنین مجلس نمایندگان گفت: بهتر این است تا مجلس ماده ١٨ پروتکل مبارزه با قاچاق انسان را رد نماید و بقیه آنرا بپذیرد. به باور آقای بهزاد، این ماده به دولت‌های میزبان پناه‌جویان حق میدهد تا آنهایی را که وارد قلمروشان شده اند به کشورهای متبوعشان برگردانند و از سویی هم، کشورهای مبدأ را ملزم به پذیرش دوباره شهروندان پناهجویشان میدارد. او اضافه کرد: کمسیون تقنین مجلس، ماده ١٦این پروتکل را در مغایرت با تمامی مصوبه‌ها وفیصله‌های قبلی مجلس میداند.

سرانجام پروتکل مبارزه با قاچاق انسان سازمان ملل، با حفظ حق شرط به رأی‌گیری گذاشته شد و به استثنای سه کارت سرخ ( ممتنع، مخالف و..) با بیشترین آرای نمایندگان حاضر، مورد تأیید قرار گرفت.
درنتیجه گسترش ناامنی‌ها در سراسر افغاستان که باعث عدم امنیت و زمینه‌های کار در این کشور شده است، ظرف سال‌های اخیر هزاران شهروند این کشور بویژه جوانان، مملکت را ترک کرده و راه کشورهای خارج بخصوص اروپایی را در پیش گرفته‌اند.
منابع آگاه بر این باورند که اگر اوضاع امنیتی واقتصادی افغانستان بهبود نیابد، احتمال میرود شمار پناه‌جویان این کشور افزایش روز افزون یابد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید