حقوق بشر/ آزادی بیان

گزارشگران بدون مرز: ایران، چین، ترکیه بزرگترین زندان روزنامه نگاران

سازمان گزارشگران بدون مرز تازه‌ترین گزارش خود را درمورد دشواری کارروزنامه نگاری و روزنامه نگاران درجهان منتشرکرد. درگزارش این سازمان گفته شده است  که هم اکنون بیش از یکصد وپنجاه روزنامه نگاربه اتهامات گوناگون درزندان‌های جهان به سرمی برند.

تبلیغ بازرگانی

گزارشگران بدون مرزشمارروزنامه نگاران زندانی را یکصد وپنجاه و سه نفر اعلام داشته و می‌نویسد: ایران، ترکیه، اریتره، مصر و چین بیشترین روزنامه نگاران را به زندان انداخته‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌نویسد: درمیان این کشور‌ها نیزترکیه، با یازده درصد خبرنگاران و روزنامه نگاران زندانی، درردیف اول قراردارد و خطرناک‌ترین کشور برای کاررسانه ای به شمار می‌رود.

سازمان گزارشگران بدون مرز یاد آوری می‌کند که درحال حاضر پنجاه و چهار خبرنگار ربوده ویا به گروگان گرفته شده‌اند که این آمار نسبت به سال گذشته بیش از سی و پنج درصد افزایش نشان می‌دهد.

این سازمان نام و مشخصات روزنامه نگاران بازداشت شده، گروگان گرفته شده و ناپدید شده را منتشرکرده است.

بنا برگزارش‌ها گروه دولت اسلامی، حوثی‌های یمن، جبهه نصرت، القاعده، ارتش آزاد سوریه عمده‌ترین گرو‌ه‌های عامل بازداشت و گروگان گیری خبرنگاران هستند. این گزارش می‌افزاید برای نمونه، درماه‌های گذشته هجده خبرنگارتوسط گروه دولت اسلامی (داعش) ربوده شده‌اند.

درمجموع، به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، درجریان سال دوهزاروپانزده میلادی جمعاً هفتاد وپنج خبرنگار و اهل رسانه توسط گروه‌های مختلف درسراسر جهان بازداشت شده‌اند، که ازسرنوشت هشت تن از خبرنگاران ربوده یا بازداشت شده کمترین خبری دردست نیست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید