افغانستان/ جامعه مدنی

25 نامزد برای پست های کمیشنری کمیسیون مستقل حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

ده نهاد جامعه مدنی افغانستان روز یکشنبه گذشته اعلام کردند یک فهرست 25 نفری را برای انتخاب چهار ‏کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان ارسال کرده اند.

تبلیغ بازرگانی

 ‏حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در ماه جدی گذشته، دوره کاری سه تن از کمیشنران کمیسیون مستقل ‏حقوق بشر افغانستان را تمدید نکرد و اکنون مطابق به قانون، باید افراد دیگری بجای آنان و برای یک دوره ‏پنج ساله منصوب کند.‏

عزیز رفیعی، رئیس اجرایی "مجمع جامعه مدنی افغانستان" می گوید فهرست 25 نفر یاد شده از جانب 10 نهاد جامعه ‏مدنی که زیر نام " نهاد های چتر جامعه مدنی افغانستان" فعالیت دارند معرفی شده است و نهاد های دیگر ‏جامعه مدنی، شبکه سراسری زنان افغانستان و سایر نهاد ها فهرستهای جداگانه یی را به رئیس جمهور ‏افغانستان معرفی خواهند کرد.‏

عزیز رفیعی در پاسخ به این پرسش که چرا نهاد های یاد شده، یک فهرست واحد را بدین منظور پیشنهاد ‏نمیکنند گفت: " اختلاف نظر میان افراد جامعه مدنی، یک اصل اساسی برای رشد دمکراسی و رقابتهای سالم ‏اجتماعی را تشکیل میدهد. تمام نهاد های جامعه مدنی افغانستان یکسان نمی اندیشند و سزاوار آن هستند که ‏هرکدام لستهای جداگانه ار ترتیب دهند. "‏

عزیز رفیعی در ادامه گفت کمیسیون 9 نفری پیشنهادی از سوی نهاد های چتر که رئیس جمهور را در انتخاب ‏کمیشنران کمیسیون حقوق بشر افغانستان یاری خواهد کرد میتواند از میان فهرستهای معرفی شده مختلف، ‏افراد شایسته و " نخبه های دقیق" را شناسایی کند.‏

توضیحات بیشتر در این باره را در گفتگوی واسع محسن با عزیر رفیعی بشنوید. ‏
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید