افغانستان/ جامعه مدنی

25 نامزد برای پست های کمیشنری کمیسیون مستقل حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
متن توسط : واسع محسن
۸ دقیقه

ده نهاد جامعه مدنی افغانستان روز یکشنبه گذشته اعلام کردند یک فهرست 25 نفری را برای انتخاب چهار ‏کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان ارسال کرده اند.

تبلیغ بازرگانی

 ‏حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در ماه جدی گذشته، دوره کاری سه تن از کمیشنران کمیسیون مستقل ‏حقوق بشر افغانستان را تمدید نکرد و اکنون مطابق به قانون، باید افراد دیگری بجای آنان و برای یک دوره ‏پنج ساله منصوب کند.‏

عزیز رفیعی، رئیس اجرایی "مجمع جامعه مدنی افغانستان" می گوید فهرست 25 نفر یاد شده از جانب 10 نهاد جامعه ‏مدنی که زیر نام " نهاد های چتر جامعه مدنی افغانستان" فعالیت دارند معرفی شده است و نهاد های دیگر ‏جامعه مدنی، شبکه سراسری زنان افغانستان و سایر نهاد ها فهرستهای جداگانه یی را به رئیس جمهور ‏افغانستان معرفی خواهند کرد.‏

عزیز رفیعی در پاسخ به این پرسش که چرا نهاد های یاد شده، یک فهرست واحد را بدین منظور پیشنهاد ‏نمیکنند گفت: " اختلاف نظر میان افراد جامعه مدنی، یک اصل اساسی برای رشد دمکراسی و رقابتهای سالم ‏اجتماعی را تشکیل میدهد. تمام نهاد های جامعه مدنی افغانستان یکسان نمی اندیشند و سزاوار آن هستند که ‏هرکدام لستهای جداگانه ار ترتیب دهند. "‏

عزیز رفیعی در ادامه گفت کمیسیون 9 نفری پیشنهادی از سوی نهاد های چتر که رئیس جمهور را در انتخاب ‏کمیشنران کمیسیون حقوق بشر افغانستان یاری خواهد کرد میتواند از میان فهرستهای معرفی شده مختلف، ‏افراد شایسته و " نخبه های دقیق" را شناسایی کند.‏

توضیحات بیشتر در این باره را در گفتگوی واسع محسن با عزیر رفیعی بشنوید. ‏
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید