Mohammed Reza Shajarian

صبح شنبه ۱٩ مهرماه/۱٠ اکتبر، پیکر محمدرضا شجریان در محوطۀ آرامگاه فردوسی و در نزدیکی بنای موزه به خاک سپرده شد. با اینکه هزاران نفر برای شرکت در این مراسم اشتیاق داشتند، اما فقط ۱۵٠ نفر این امکان را یافتند. با اینحال مردم در اطراف محوطه، جمع شده بودند. شمار نیروهای امنیتی  و انتظامی نیز زیاد بود.

تبلیغ بازرگانی