Tokkyo 2021: Mooɓondiral udditugol fijo Olempik waɗii hannde e dow hakindaare

giitol jaawinaagol fewndo fuɗɗotoo mooɓondiral udditugol fijo Olempik hannde 23 7ɓuru 2021. Tokyo
giitol jaawinaagol fewndo fuɗɗotoo mooɓondiral udditugol fijo Olempik hannde 23 7ɓuru 2021. Tokyo DYLAN MARTINEZ POOL/AFP

Uddital fijo JO kawral 32ɓal waɗii hannde to Tokyo. Ɓornanɗe laabaɗe, noone kawtal hakindiigal, tawi kaddi weltaare hollaaka no fewi. Alaa ko woni sabu ɗum si wonaa rafi koronawiriis no woniri nii hikka.Uddital ngal no mawniniraa hollugol widiyooji ɗartotooɓe/dilloɓe e fannu coftal ɓalli e nder galleeji maɓɓe, Tirbiiji/dingire yeewuɗi, ŋankere keweedi yimɓe e kulol raaɓol koronawiriis. Gimol ngendi Japoneeɓe. Jantoore Aamadu baro BA