Holmo wonnoo Coon SEKK, oo yimiyankoojo senegaalnaajo?

Yimiyankeejo senegaalnaajo Coon SEKK to Amsterdam,  24 jeeɗiɗaɓuru 1988.
Yimiyankeejo senegaalnaajo Coon SEKK to Amsterdam, 24 jeeɗiɗaɓuru 1988. Redferns - Frans Schellekens

Coon Ballago SEKK anndiraaɗo Coon SEKK ko e ɓeynguure farbaaɓe njeyanoo. Ko e hitaande 1955 o jibinaa Dakar.

Jeeyngal

O fuɗɗi yimude e paykunyaagal, ka juldeeje e ka jamaaji. Ko noon o yahri haa o naati e ngoomu nalankooɓe ‘’Star Band’’.

Ɓayri o iwii ɗon, o moƴƴini kanko e mussiɗɗo makko  Raam Daan. Ɓe yaltini koral maɓɓe e lewru jeegaɓuru hitaande 1987. E hitaade 1996 Coon SEKK humondiri e Ibrahima Silla, jeeyɗo Fewnirdu Syllartproduction gullidayɗo e naalankooɓe. Ko ontuma o yaltini kore tati e ɗen no tawaa Orientissime, koral jaaliingal e adunaaru ndun.

MaaydeCoon SEKK addani golayɓe senngo pinal sunaare mawnde. Ɗum ko naalankooɓe e Njayndeyankooɓe.

GilaYoussou NDUUR haa Baba MAAL, ɓe fow, ɓe hollii yurmeende maɓɓe battane maayde Coon SEKK.

Ka Duuɓi makko sakkitori, buy maandorno oo naalankeejo mawɗo tuumol gollirgol kaalisi fenaande. Ɗum wonno sabu o sokaa lebbi jeenay e hitaande 2015.  

Coon SeKK o maayirɗo   duuɓi 66, surraama hanki Dakar, laamorgo Senegaal.