Maayde Toma Sanakara, suudu ñaawirdu ndun Tawnii Kompawore, laamɗo kiɗɗo Burkina Faso e tuumaaɓe ɓen

yenaande Toma Sankara hooreejo Bukina Faso waraaɗo e hitaande 1987. Natal ƴettaangal 8 3ɓuru 2015.
yenaande Toma Sankara hooreejo Bukina Faso waraaɗo e hitaande 1987. Natal ƴettaangal 8 3ɓuru 2015. Siegfried Forster / RFI

 Blees KOMPAWORE laamɗo Bukina Faso follaaɗo on tawnaama e tuumaaɓe ñaaweteeɗe fii maayde Toma Sankara.

Jeeyngal

E caggal duuɓi cappanɗe tati gila oo war-hoore waɗi, Blees Kompawore, ñaawete sabu maayde Toma Sankara. Ko ɗum holli Gii  Herwe KAM laabiyankeejo bambamɗo ɓeyngure Toma Sankara. Ngol piilol ñaawoore war-hoore Toma Sankara, no tefeede gila duuɓi heewɗi. Hannde e talata ñaawooɓe ɓen hollii ɓe gaynii tefoore aranere nden. Ɓe jonitii piilol ngol suudu ñaawirdu kununkooɓe Wagadugu. 

Tuumaaɓe ɓen fow, ko ɓe sappo e nayo, kono woɓɓe e maɓɓe maayi, Ko ɗum holli  Meteer Gii Herwe KAM.

No tawaa e ɓen tuumaaɓe, Jeneral Gilbert Jenndere, tawanooɗo e hooreeɓe konunkooɓe Burkina Faso, fewndo Blees Kompawore laamii.

Kono fewndo ɗoo, anndaaka ko saa’i hommbo ndee ñaawoore fuɗɗotoo. Hino waawi, ka nde waɗa e caggal Blees Compawore, doguɗo fattoyii Koddiwaar, gila hitaande ujune ɗiɗi e sappoy e nayi.

Toma SANKARA, ko e hitaande ujunere e temeɗɗe jeenay e cappannɗe jeetatai e tati o laami. O waraa e hitaande ujunere e temeɗɗe jeenay e cappanɗe jeetati e jeeɗiɗi, tawi himo jogii ɗuuɓi 37. En anndintinay wonnde, e nder duuɓi noogay e jeeɗiɗi ɗi Kompawore laami ɗin, fii ndee ñaawoore wowlaaka.