Gine: Ñaawoore Aamadu Julde JALLO

Jayndeeji gineyankeeji to luumo Madiina Konaakiri. (Natal ɓannginirgal).
Jayndeeji gineyankeeji to luumo Madiina Konaakiri. (Natal ɓannginirgal). Reuters / Emmanuel Braun

Ñaawoore  Aamadu Julde JALLO, jaayndeyankoojo e taariikayankoojo, waɗii ka sudu ñaawirdu Dixinn e talata ñannde 13 lewru 4ɓuru. Porokireerjo on ƴamii yo o fawe miliyonji 5 mbuuɗi Gine.  Aamadu Julde JALLO no tuumaa yennugol Alfa Konde, hooreejo leydi, e rajoo.  Kono kanko himo yeddi ɗum. Labiyankooɓe makko ɓen kadi no wi'i o tooña.Mammadu Aadama Jallo, nultondiraaɗo RFI Gine.