Koddiwaar: fiyannde waɗii e daaka konu, tato maayii, ɗiɗo barmii

Reuters/Luc Gnago

Hawannde daaka Anonkuwa Kute wonka Añama sera Abijan, wonii sabu maayugol yimɓe murtuɓe. Ɗum ko e nder jema Talaata no weetude Alarba waɗi ka dowri Kodiwaaru . Ko non holliri halfinaaɓe kisal leydi ndin . Jantoore Ummu BAH

Jeeyngal

Ndee hawannde ko e daaka ɗiɗaɓa konunkooɓe Koddiwaar waɗi.  Ɗum wonii sabu maayugol yimɓe jogiiɓe kaɓirɗe tato. Gooto e maɓɓe barmi. E hella konunkooɓe, ko gooto  barmi. Ko ɗum holliti halfinaaɓe kisal Koddiwaar. Ɓe ɓeydi e ɗum wonnde, ko e otowal 4x4 ɓalewal e taksiiji, juriiɓe daaka kaa ari.

Fewndo ka men woni e humputude ɗoo, ɓutu  artii e ndee nokkure.

Gila ɓalɗe, konunkooɓe Koddiwaar no ɓeydi heblanaade waɗtude yiila fii kisal e nder leydi ndin.  Ɗum ko battane kumpital ngal ngal humpitooɓe leydi ndin holli wonnde, hiɓe tijji ka fiyande juhunde waɗa.

Ndee daakorde konunkooɓe juraande, ko  e mayre immii konunkooɓe Koddiwaar yahayɓe ballal Mali.

Ñannde 19 lewru 3ɓuru, cappanɗe kuliyankooɓe, jogiiɓe kaɓirɗe heewuɗe hawno jonnde konunkoore wonnde Kalofo.  Ɓe waawude faddaade e yiltude juriiɓe ɓen, caggal hawre mawnde hakkunde maɓɓe. E nder nden hawannde, kononkooɓe ɗiɗo maayno, nayo gaañaa. Kiliyankooɓe tato waraa, nayo e maɓɓe nanngaa. Bi’ol Hooreeɓe konu.