Moy woni Mahamat Idriis Debi Itno, hooreejo keso leydi Caad?

Mahamat Idriis Debi Itno, ɓiɗɗo Idriss Deb Itno e talaata 20 4ɓuru 2021, ko kanko ɗowata laamu ƴanngal (CMT).
Mahamat Idriis Debi Itno, ɓiɗɗo Idriss Deb Itno e talaata 20 4ɓuru 2021, ko kanko ɗowata laamu ƴanngal (CMT). © Tele Tchad via AP

Mahamat Idriis Debi Itno wonii laamɗo keso CAAD. Ko o koonunkoojo marɗo duuɓi cappanɗe tati e jeeɗiɗi. Ko o ɓiɗɗo Idris Debi laamɗo kiɗo maayuɗo. Ko Hinda Debi woni neene makko.  Jantoore Ummu BAH                          

Jeeyngal

Mahamat Idriis Debi Itno ko aadin deƴƴuɗo ɓadtiiɗo baaba mum.Oo laamɗo keso, ko suka mo pati mum ne’i, ko e ɗum o jammanaa kaka. E ɗemngal arabuure Caad kaaka no firti pati.

Mahamat Idriis Debi fuɗɗorno jannde konunkoyaangal e CAD. Caggal ɗum o yahi Faransi ɓeydugol ganndal e  duɗal wi’etee ngal d’Aix-en Provense. O daakii ɗon lebbi tati pet.

Ɓay o artii CAD, Idriis Debi naadi mo ka baŋŋe kisal leydi ndin e ka kiwal suudu laamordu. E hitaande ujune ɗiɗi e jeenay o tawano e wallitiiɓe fii haɓugol yimɓe jogiiɓe kaɓirɗe e nder Timaan  ka fuɗnaage CAAD. E hitaande ujune ɗiɗi e sappoo o wonuno hooreejo Eskadoron Blinde saldu hoolaandu. Mahamat Idriis Itno gollidii e koonunkooɓe Faransi e leyɗe janane goɗɗe  e nder Sahel. Gila e talaata o rondike ngal donngal wawngal ɗum le ko fii kisal Sahel  e haɓugol murtuɓe woni e waɗude ka keerol maɓɓe e Libi.