Konnguɗi yoga e malinaaɓe e alhaali politik keso leydi ndii

Natal yeruwal
Natal yeruwal AFP - MICHELE CATTANI

Mali :horejio laamu hakkundewu nguu Bah Ndaawo e hooreejo jaagorɓe Moktaar Waan,  caggal  nde ɓe joɗɗini guwerneman keso oo hanki 24 /05 /2021. Konunkooɓe nangiiɓe naɓii Kati. Haa jooni ko laaɓi heɓaaka mum. Konnguɗi yoga e malinaaɓe e faandu haala Jeynaba Soh