Caggal Ruwanda, Emmaniyel Makron yahii Afrik Di Sid

Hooreejo leydi Faransi, Emmaniyel Makron jaɓɓaama to galle laamu Peretoriya Afrik di Sid28 5ɓuru 2021.
Hooreejo leydi Faransi, Emmaniyel Makron jaɓɓaama to galle laamu Peretoriya Afrik di Sid28 5ɓuru 2021. © RFI/Pierre Firtion

Emmaniyel Makron hooreejo Faransi arii Afrik Di Sid e ndee jumaaree. Ɗum ko caggal iwugol mo Ruwannda. E Ndun ardu makko no tawaa  haɓugol ñawu koronaawiris, e caɗeele faggndu. jantoore Ummu BAH

Jeeyngal

Siril Ramafosa  laamɗo Afrik Di Sid on jaɓɓike oo ɗimmoojo makko Emmaniyel Makron ka suudu laamordu, Peretoriya.

Ɓee laamɓe ɗiɗo yewtiday fii moƴinngol marke Afik Di Sid, e nder leyɗe Afrik goɗɗe kadi. E ittugol gunndoo mo ɗii pesi moƴiniraa e nder saa’i hapaaɗo fii haɓugol ñawu koronaawiiris. Ko non holliri e nder bi’ol suudu laamordu Afrik Di Sid.

Neeɓaali nde Siril Ramafosa e Enanuyel Makron yiidi Faransi yewti fii ɗee marke no heɓorta Afrik. Afrik Di Sid e Inde no waɗude orngal ngam sosiyeteeji moƴƴinɗi ɗii pesi townitira bereweeji majji. Faandaree nden ko fii yo leydi kala waawu moƴƴinnde marke ɗen. Emmaniyel Makron saatinanooma arugol Afrik Di Sid gila neeɓii, ko sabu arugol ndee nawnaare firtini mo nduu ardu makko.

Afrik Di Sid ko leydi ɓurndi heɓugol raaɓaaɓe koronaawiiris. Ɓe heɓii miliyon gooto pical jeego'o, ɓe ndee nawunaare nanngi. E ko ɓuri ujune cappanɗe jowi e jeego'o maayɓe.