Koddiwaar: Hooreejo jaagorɓe kiɗɗo on Giyoom Soro fawaama kaso kaddi ngurdam

Hooreejo kiɗɗo Koddiwaar,  29  1ɓuru 2020 to Paris.
Hooreejo kiɗɗo Koddiwaar, 29 1ɓuru 2020 to Paris. Lionel BONAVENTURE / AFP

Hooreejo jaagorɓe kiɗɗo, o woniino kadi hooreejo suudu sarɗinkooɓe Koddiwaar, hannde o fawaama kaso kaddi ngurdam. O jukkaama e dow ñawoore nde o tawanooka e mum. Suudu ñaawirdu ndun goonginii tuumol wi'ungol ko o faalanooɗo ittude jam e deeƴere e nder leydi ndii.

Jeeyngal

Laabiyankoojo makko on Affusiyata Bammba Lamiin, Sul to sul, hooreejo porotokol makko e sarɗinkoojo kiɗɗo Ben Suk, kala e maɓɓe fawaama duuɓi noogay.

Alen Loboñon, Banndiraaɓe Simon'en ɗiɗo e Rigobeer Soro e Falisiyeb Sekongo fawaama kala e maɓɓe lebbi 17. sabu jiiɓoldu ndu ɓe waɗi e nder leydi ndin.

Suudu ñaawirdu ndun yamirii kadi fusugol fedde dawro Giyoom Soro nden (GPS).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa