Dental Leyɗe Erop no faandii daarnugol ballal maɓɓe to RCA

Merseneerɓe riisnaaɓe reenuɓe hooreejo leydi RCA  Fosten A. Tuwadera 8ɓuru  2018. (Natal Yeru)
Merseneerɓe riisnaaɓe reenuɓe hooreejo leydi RCA Fosten A. Tuwadera 8ɓuru 2018. (Natal Yeru) FLORENT VERGNES / AFP

Woodegol Merseneerɓe riisnaaɓe, uytii nanondiral hakkunde RCA e Dental Leyɗe Erop.  Fedde nden hino pehodaade tere mayre ngam daarnugol balle jaawdi maɓɓe e  nder leydi ndin. Tijjaan Maalun BARI

Jeeyngal

Lebbi ɗiɗi caggal nde Faransi daarni ballal konu e ballal ɓeto kaalisi leydi, Dental Leyɗe Erop no faalaa waɗtude e taaɓande maɓɓe. Kamɓe kadi hiɓe anniyii daargol ballal ɓeto kaalis, emmbere miliyonji 30 eroo ɗi wallirta Banngi e seɗto arayngo ngoo. E oo saa’i ɗoo yewtere no dabbi hakkunde leyɗe 27 dental ngal. Ɓeydal doole riisnaaɓe, orngal huulanngal Faransi e Dental leyɗe Aduna (Miniska) woni sabu ngol jukkol.

Dental Leyɗe Erop no huli wota ballal maɓɓe huutore fii faggugol kono Santrafrik, ngal wallora merseneerɓe riisnaaɓe jeyaaɓe e Wegner, wonɓe e gollidude e konu RCA.

RCA _Son En République centrafricaine le ministère de la Défense réagit au rapport du panel d’experts de l’ONU publié dans la presse hie EDL_Merge@30-06-21(17_06_06).wav

Darnugol Faransi ballal mum, logginii gaawol ngol hakkunde Paris e Banngi. Laamu Faransi no tuumi guwernman oo bonnugol innde maɓɓe e saakitugol kabaaruuji ɗi wonaa goonga. Laabi heewɗi hooreeɓe leydi ƴetti ahdi accingol ɗum kono ɓe hunnaali. E bi’ol Faransi, juuɗe Ruusiya e ɓaawo ngal gollal bonngal. Gila maayde leyru 4ɓuru, Faransi nodditii kononkooɓe maɓɓe njowo wonnooɓe gollidude jaagorgal halfinaangal ndeenaagu. Ɓe darniino kadi eltugol kononkooɓe Santrafriknaaɓe.

Sintinde : Oni waɗii cimtol qirriingol wonnde Eltooɓe Riisnaaɓe no tuumaa waɗugol bone hakkeeji neɗɗo. yaltugol maggol no habbaa, jaabawol Banngii kadi no habbaa.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa