Gorko tuumaaɗo faale wargol K. Assimi Goyta maayii e joge

Mali: gorko etinooɗo wargol hooreejo laamu ƴanngal maayi e joge

 Hooreejo laamu hakkundewu Mali, Kolonel Assimi Goyta ka nder juulirde mawnde Bamako. hannde  20 7ɓuru 2021. Malick KONATE AFP
Hooreejo laamu hakkundewu Mali, Kolonel Assimi Goyta ka nder juulirde mawnde Bamako. hannde 20 7ɓuru 2021. Malick KONATE AFP © Malikk KONATE AFP

Oo gorko tuumaaɗo faale wargol talaata feƴƴunde ndee, Kolonel Assimi Goyta, hooreejo laamu hakkundewu, ka nder juulirde mawnde Bamako, ñannde juulde donkin maayii e alat hannde 25 7ɓuru, tawi himo e jaggere. Ko ɗum holliti laamu Mali. Ko e fewndo fanaa hannde, halfinaaɓe kisal leydi holliti jaandeyankooɓe wonnde cellal jaggituɗo laamɗo leydi ustike sanne. caggal ɗum holligol maayde makko feññinaa. Kono ngol laɓɓinaali ko honɗum woni sabu mayre. Kono anndimaa e maggol wonnde yamiroore waɗaama fii yo taskagol furee makko, ngam anndee ko honɗum wari mo. E bi'ol laamu ngum kadi maayde oo gorko haɗataa tefoore udditaande nden ƴellitaade. Ɓe wi'i kumpite mooɓaaɗe ɗen no holli wonnde wonaa kanko tun woni caggal ngoo masiibo.