Faransi: Ngalu ngu dañaaka no haaniri,Tewodorin Obiyang jukkere nde o fawanoo goonginaama

Tewodorin Obiyang, 1ɓuru  2012.
Tewodorin Obiyang, 1ɓuru 2012. AFP/Abdelhak Senna

Suudu mawndu ñaawirdu ndun Faransi salike toraare makko ndaartugol ñaawoore makko. Ndu goonginii jukkere nden hannde 28 7ɓuru 2021. Tewodorin Obiyang, ko ɓiɗɗo horeejo leydi ndin, Himo salii ndee tuumande nde Faransi jokkiri mo, fii wujjugol jawdi leydi makko.