Najeriya: ko ɓuri cappanɗe tato neɗɗo maayii e hawannde e nder galluure JOS

Natal yeruwal ( Konokooɓe Najeriya)
Natal yeruwal ( Konokooɓe Najeriya) Audu Marte AFP

Yimɓe ko ɓuri cappanɗe tato mbaraama  Yelwan Zangam Kommbi gallure Jos, laamorde diiwal Palatoo e hakkundeere lesdi Najeriya jemma talasa weeta alarba.heɗo jantoore Ya'u Siwto Gemmbu.