Burkina Faso: Aajanɓe tato waraama oto maɓɓe sunnaama to wuro Banlo

Google Maps

 E aljuma 27 lewru 8ɓuru aajanɓe CCVA tato waraama oto maɓɓe on sunnaa, to wuro Banlo e nder Komin Burum-Burum to diiwal Poni. Oo bone waɗii caggal nde oto maɓɓe yaaɓi paykum, kum maayi. Kabaaru maayde makkum saaki ko yaawi e tikkini hoɗiyankooɓe ɓen. Jantoore Daramaan Tambura