Najeriya yimɓe 17 waraama, no tawaa e maɓɓe, konunkoojo e neɗɗiyankoojo

Natal yeru
Natal yeru AFP/Quentin Leboucher

Najeriya yimɓe 17 waraama, no tawaa e maɓɓe, konunkoojo gooto e neɗɗiyankoojo gooto e nder ndee hawannde hesere. Ɗee hawanɗe ko diiwal lislaamu hirnaage Afrik tuumiraa nde. Jantoore Abdulaay JALLO

Jeeyngal

Nijeria ko jaasaani yimɓe sappo e njeeɗiɗo waraama hanki e njangu waɗungu ka soɓiire worgo fuɗnaage leydi ndin. E ɓen waraaɓe no tawaa gooto e koonunkooɓe. Ebi'ol dadiiɓe laamu nguu, fedde diiwal lislaamu, hirnaage Afrik waɗi ndee fiyande. Ko ɓuri yimɓe teemedere jogiiɓe kaɓirɗe tawaaɓe e nden fedde jihadiyankooɓe Iswap yani e dow ngal diiwal Rann ka keerol Najeriya e Kamerun. Ko ontuma ɓe raɗii koonunkooɓe leydi Najeriya ka daakorɗe maɓɓe. Nden fiyande non waɗii haa yimɓe ɗuuɗuɓe eggii ngal diiwal fattoyii leydi Kamerun ɗoo e dadiiɓe laamu Najeriya fawude juuɗe e diiwal ngal e ɓalal laana weeyo ngal koonunkooɓe ɓen iminoo. Caggal nden fiyande jihadiyankooɓe wujuno kaɓirɗe ɓe sunni  cuuɗi e otooje ɓen koonunkooɓe,  ko ɗum holli gooto e arɗiiɓe ɓen dadiiɓe. Ko adii ɗum kadi, jihadiyankooɓe yanuno e altene e dow wuro Ajiri ɗon ɗo ɓe ɓoomi yimɓe jeegom.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa