Najeriya: Ko fawi e 70 janngooɓe ciwalaama to soɓɓundu rewo hirnaage leydi ndin

Najeriya, ciwlagol janngooɓe lamndoo sottaari woni huunde sukkunde e nder leydi ndii
Najeriya, ciwlagol janngooɓe lamndoo sottaari woni huunde sukkunde e nder leydi ndii AP - Sunday Alamba

Kabaruuji gila hukuuma (laamu) pamara ka Maradun nder diiwal Zamfara, Woyla wolaadu hiirnaange Najeriya faamtinii dow balmanko'en kippake janngirde e wujjuki hanki keeña 1 9ɓuru, fukaraaɓe (janngooɓe) worɓe e rewɓe ɗuuɗuɓe sanne. Woylaare leydi Najeriya faɓɓii e wontiri ɓillaare sooynde reento. Fukaraaɓe ɓurii ujinere ngujjaa gilla fuɗɗam hitaande nde'e nder tayre Woyla wolaadu hiirnaange Najeriya.Ndaa jantoore Naseh Yusuf Usman gila Kano.