Holno Abuu Waliid Al-Sahraawi maayiri?

[Natal yeru]
[Natal yeru] © AFP - Ludovic Marin

Ceri Burkhaar, hooreejo konu Faransi, hollitii wonnde, ñannde sappo e jeeɗiɗi lewru ƴaɓɓiindu nduu, bommbuure werlaama e dow yimɓe ɗiɗo jeyaaɗe e Dahesh wonunooɓe e dow moto, ɓe maayi. O wi'i Kabaaruuji ɗii fuu kolli wonnde  Al-Saharawi no  jeyaa e ɓen ɗiɗo.

Jeeyngal

E bi'ol konunkooɓe Faransi, Adnan Abuu Walid Al-Saharawi waraama e ley piyannde konu Barkaan waɗi hakkunde 17 e 22 lewru 8ɓuru ƴaɓɓiindu nduu.

Ɗee fiyanɗe, ngaɗii e ley ladde Danngarus, baŋŋe ɓaleeri Indeliman, ɗo woɗɗaa keeri leyɗe tatiije ɗee.

Kabaaruuji keeriiɗi kolliino, e ley ndee ladde, daakaaji hooreeɓe fedde Diiwal Lislaamu no ton.

Laana-wiirooha jippini ton, ko foti konunkooɓe noogayo. Caggal ɗum, laaɗe ɗee, paɗɗi bommbooje keewɗe, feewde e nokkuuje, ɗe ɓee yimɓe dahesh ngoni e muuɗum.

Keeri Burkaa, hooreejo konunkooɓe Faransi, holliti, ñannde sappo e jeeɗi lewru ƴaɓɓiindu nduu, bommboore faɗɗaama e dow yimɓe ɗiɗo Dahesh wonnooɓe e dow motooji, ɓe mbaraa. Kabaaruuji ɗi fuu, kolli, Al-saharawi no  jeyaa e ɓen ɗiɗo.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa