Ostrali firtii ahodal soodugol laaɗe sumaariinje e juuɗe Faransi

Sumaariin  « shortfin barracuda Block 1A », Mo Faransi moƴƴini  DCNS.
Sumaariin « shortfin barracuda Block 1A », Mo Faransi moƴƴini DCNS. Reuters

Hooreeɓe Ostrali kollitii wonnde, ɓe darnii soodugol laaɗe sumaariin, ɗe ɓe ahdunoo soodugol e juuɗe Faransi.Ɗum laatiki, ko metti sanne laamu Faransi. Nde wonno ko ahdal ngal miliyaaruuji ɗuuɗuɗi kaalisi Ero woni ko Faransi hayri.  Jooni Ostrali, fellitii soodude ɗe laaɓe e juuɗe Amerik.Ko woni sabu ngol firtugol ahdi Ostrali? Ko hoɗum waawata jokkude ɗum ka hella naɓidal hakkunde leyɗe ɗen ?Keɗoɗen miijo Mammadu Njaay, jaayndeyanke, keertaniiɗo gollidal hakkunde leyɗe. Omo e faandu haala Aliiwu Kannde.