Hooreejo kiɗɗo Aljeriya Abdelaziz Buteflika maayii

Abdelaziz Buteflika, hooreejo kiɗɗo Aljeriya
Abdelaziz Buteflika, hooreejo kiɗɗo Aljeriya © AP - Alfred de Montesquieu

Tele ngenndiijo leydi ndin hollitii oo kabaaru. Abdelaziz Buteflika maayidii e duuɓi 84 hanki e aljuma. Ko hollitol immorngol ka suudu laamu anndini ɗum.  Gila o follaa ka laamu  e lewru 4ɓuru 2019, sabu seppooji ɗi ɓiɓɓe Aljeriya e ley ballal konu leydi ndin. Oo hooreejo kiɗɗo no weddii e nder galle makko safrorɗe wonɗe Zeralda, hirnaage leydi ndin.Abdelaziz Buteflika jibinaa ko e hitaande 1937, Ujda e nder Marok. Ko e cukaaku makko law o naati e nder ndee fedde lumndiinde FLN o woni koolaaɗo heeriiɗo Kolonel Buumediyaan.Caggal fergu makko, o yahi Suwiis e Abuu Dabi, ko e hitaande 1987 o arti ka leydi makko o tawaa e timmingol hare waɗuɗe hakkunde ɓiɓɓe leydi wonuɗe sabu maayde ko ɓuri ujune 100.000 neɗɗo. O laamike leydi ndin gila 27 lewru 4ɓuru 1999 haa 2 4ɓuru 2019.