Caad: tiindondiral hakkunde remooɓe e aynooɓe wonii sabu maayde 27 neɗɗo

Aynoowo caadnaajo e na'i makko (natal yeru)
Aynoowo caadnaajo e na'i makko (natal yeru) AFP - AMAURY HAUCHARD

Ɗum waɗii hannde hakkunde remooɓe e aynooɓe. e nder ndee jantoore Abdullaay DIKKO no arta e ko woni sabu ndee hawre.