Burkina Faso: Hooreejo suudu sarɗinkooɓe, Alasaan Bala Sankade wonii hoore fedde MPP

Alasaan Bala Sakande, hooreejo keso fedde MPPn Burkina Faso
Alasaan Bala Sakande, hooreejo keso fedde MPPn Burkina Faso Ahmed OUOBA / AFP

 Alasaan Bala Sankade suɓaama wonugol hooreejo fedde laamuyankoore MPP e battane jonnde mawnde waɗunde hanki 26  9ɓuru 2021. Mawɓe fedde nden fow noddii e ngootaagu ko faati e suɓngooji arooji ɗin. O ƴamii tere fedden nden yo waylitu ɗerol ko feƴƴi kon sabu ɗum no waawi ɓe senndude.