Gine: maanditaare 12 gila warngo ngoo waɗi ka estaade 28 9ɓuru 2009

Poliisɓe Gine no jagga seppiyankoɓe Gine ñannde 28 9ɓuru 2009 ka nder estaade Konaakiri.
Poliisɓe Gine no jagga seppiyankoɓe Gine ñannde 28 9ɓuru 2009 ka nder estaade Konaakiri. AFP

Timmii duuɓi 12 gila ngoo wargo waɗi. Ƴiiƴam seppiyankooɓe lumndiiɗe eɓɓoore halorgol laamu rufaa.  E nder fiyannde mawnde waɗuno ko ɓuri 150 maayɓe e ko ɓuri 100 rewɓe doolaaɓe. Haa jooni waɗuɓe ɗii boneeji ñaawaaka. Hikka ndee maanditaare waɗii e saa'i feereejo. Gila 5 9ɓuru, ko konunkooɓe ardii leydi ndii. Hanki Mamadi Dumbiya hooreejo CNRD juurike berɗe Bammbeeto, nokkuure ko  ɓuri teeɓeɗɗe seppiyankooɓe waraaɓe e ley laamu Alfa Konnde.