Gine: Mohammed Beyawogi ɓooyuɗo gollangol njuɓɓudiiji haku-leyɗe toɗɗaama hooreejo jaagorɓe

Mohamed Beyawogi gollande njuɓɓudiiji haku-leyɗe mawɗo toɗɗaama hooreejo jaagorɓe Gine, Ko kanko yiilata guwerneman  laamu hakkundewu ngu ardii ɗum Kolonel Mamadi Dummbuya
Mohamed Beyawogi gollande njuɓɓudiiji haku-leyɗe mawɗo toɗɗaama hooreejo jaagorɓe Gine, Ko kanko yiilata guwerneman laamu hakkundewu ngu ardii ɗum Kolonel Mamadi Dummbuya © Wikimédia / Travail personnel - Lagabara 07

 Mohammed Beyawogi ɓooyuɗo gollangol njuɓɓudiiji haku-leyɗe toɗɗaama hooreejo jaagorɓe. Ko kanko yiilata guwerneman, laamu ƴanngal Gine. Kolonel Mamadi Dummbuya siifii dekere on hanki.

Jeeyngal

 

Gine, ko oo neɗɗo gollanɗo dente winndereyankooje suɓaa fii ardagol nguu laamu ƴanngal ngu happu mum feññinaaka. Mohammed Beyawogi, oo gorko mo duuɓi 68, anndaaka fota Gine. Kono ko lollirɗo golle ɓamtaare.

 Innde hooreejo jaagorɓe no habboranoo wa juldaandu. Oo ardotooɗo fiyankuuji leydi no jogii ko ɓuru duuɓi cappantati mbawka , tawi ko ɓuri ɗuuɗude e majji ko "ONU" o golli. O gollanii kadi "FIDA" e "FAO".

 

Oo hooreejo  keso no halfinaa teddingol sarɗiwol laamu ƴanngal ɗoworteengol haa dosngal kesal wootee. Kuulal 51 ngol sarɗiwol no wi'i wonnde ko hooreejo jaagorɗo on, yiilata, ardoo, toppitoo golle guwerneman on.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa