Yaman: ko timmi 300 murtuɓe Huthi waraama, hollitol laamu leydi

Yemen / Yaman
Yemen / Yaman AFP

Yaman, ko ɓadii yimɓe jogiiɓe kaɓirɗe teemeɗe tato waraama e nder ɓalɗe ɗiɗi. Ɗum ko e dow ballal  koonunkooɓe Arabi Sa'uudi ndee dartannde waɗi. Konu Yaman no immii haɓugol ɓee waɗayɓe fitina. Ko non holliri jettanayɓe konngol halfinaaɓe kisal ngal.Ummu Bah