FESPAKO: no ñallal hannde ngal feƴƴiri e ko saatii waɗugol janngo, Timmbi Bah e goorol gila Wagadugu

Fespako, koolol 27ɓol
Fespako, koolol 27ɓol AFP - ISSOUF SANOGO

Koolol FESPAKO no jokkaa Wagadugu Burkina Faso. Hannde ko ñalaande tataɓere ngal kawrital sinemaaji Afrik. Golleeji mawɗi no waɗeede e maggal. Hiɗen wonndi e imminaaɗo men Wagadugu, ɗum ko Ibrahiima Timmbi BAH, mi salminiima.

Jeeyngal

Mi salminii ma Aamadu Barro BA.

Yewtii men ko ñalli hannde e ngol koolol  FESPAKO?

Aamadu Barro BA golleeji hewɗi yowitiiɗi e ngol koolol waɗaama hannde e nder Wagadugu.  

Mbuuña Tomaa Sankara ka baŋŋe sinema maɓɓitaama hannde. Ndii  mbuuñaari sembinay gooto e laatinooɓe sinemaa e nder Afrik e aljuma aroore. Si feƴƴii ɗon, Fespako sukaaɓe fuɗɗike kañun kadi hannde to laamorgo Burkina ɗoo. Ngol koolol ɗon, ko wallayngol sukaaɓe yiɗuɓe janngugol sinema yo ɓe laato gollooɓe e ɗen banŋe.

Ibrahiima Timmbi BAH, ko honɗum saati hannde kiikiiɗe haa janngo?

Aamadu Barro BA, hiɗon anndi filmuuji walla mbodooji timmuɗi teemeɗɗe ɗiɗi e capanɗe tati e jeenay, no foolondirde fii dañugol mbuuñaa FESPAKO.

Ndin fuɗɗaama ndaareede to cuuɗi sinemaa Wagadugu gila hanki. Wano filmu Buubakar Jallo burkinaajo, filmu noddirteeɗo e faransiire ‘les trois lascars” ndaraama hannde. Wano nii kadi mbodooji buuy ndaaraama e oo ñalorma . Goɗɗi kadi ndaareete janngo. Ɗum ko wano filmu Mamadu Jaa senegalnaajo.

Janngo kadi filmuuji buy hollete. No tawaa e ɗin oo dokimanteerjo noddirteeɗo “seppugol e hoore ndiyam” marcher sur l’eau”, mo Aysha Mayga laatini.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa