Kabaaru FESPAKO: No ñallal nayaɓal ngal feƴƴiri? Heɗoɗee Timmbi Bah gila Wagadugu

Fespako [Natal yeru]
Fespako [Natal yeru] Siegfried Forster / RFI

Koolol FESPACO no jokkaa Burkina Faso. Hannde e ngal ñallal nayaɓal filmuuji foolotirooji buy ndaaraama. Goɗɗi kadi ndaarete hannde kiikiiɗe haa janngo. Hiɗen wonndi ɗoo e Ibrahiima Timmbi BAH immiinaaɗo amen Wagadugu. Foofoo ma Ibrahiima Timmbi Bah. Foofo Aamadu Baro BA.Timmbi, yewtii en ko ñalli e Faspako hannde?

Jeeyngal

Aamadu Barro Ba, ko ñalli hannde FESPAKO, ko tommbondire hakkunde gollooɓe e nder sinema, yiɗuɓe sinema e pinal. Filmuuji ɗuuɗuɗi ndaaraama hino ndaareede e nder cuuɗi sinemaa Wagadugu. Wano hanki ko filmu Buukakar Jallo Burkinaajo hollaa. On filmu no yewti fii jommbuɓe janfootooɓe ɓeynguuli mum. Faandaare Buubakar Jallo ko dañugol mbuuña FESPAKO, kon ɗum o holli caggal weeɓiteede filmu makko.  

Ibrahiima Timmbi BAH, hannde ka wonɗen e yewtude ɗoo, ko filmu Ayssa Mayga wonaa e ƴeeweede?

Ko non tigi Aamadu Baro BA. On filmu dokimanteer Ayssa Mayga noddiraaɗo seppugol e hoore ndiyam ko Niijer o yuɓɓindiraa. Himo yewtii fii bononndaaji waylo weeyo. Anngal kiwal taariindi. Ɗin boneeji no woni sabu yo yimɓe ɗuuɗuɓe tampir anngal ndiyam.  Nden tampere sabimmbinii cukalow deyoy buy accitugol jannde maɓɓe. Jooma-galleeɓe kadi woɗɗitoo ɓeynguureeji maɓɓe ko neeɓi sabu ɗaɓɓugol nguure moƴƴo.  

Ko Janngo filmu Mahmat Saleh Haaruun, jeyaaɗo Caad holletee. On filmu noddiraaɗo “Lingui les liens sacrés” no holli ɓittaare Amina Caadnaajo mo curbahun mum, kum jommbaaka, hellifaaka ƴetti reendu, Aamadu Baro BAH.    

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa