Liibiya: duuɓi sappo caggal maayde Mu'ammar Khadfi, ko heddi e ndonndi makko?

Mu'ammaar Khadafi hooreejo kiɗɗo Liibiya
Mu'ammaar Khadafi hooreejo kiɗɗo Liibiya Reuters/Zohra Bensemra

20 lewru 10ɓuru 2011 e 20 lewru 10ɓuru 2021. duuɓi 10 gila hooreejo Liibiya waraa ka saare "Siirte". Murtiyankooɓe nanngi mo wari kanko ɓadiiɓe mo.  jantoore Ummu BAH