Ogossagu, ko innde dokimanteer mo Ayyuba SOH holli ka koolol FESPAKO

Ogossagou, wuro wonngo wuddu  Mali,  Wuro ngo wargo waɗi e mum, 25 3ɓuru 2019.
Ogossagou, wuro wonngo wuddu Mali, Wuro ngo wargo waɗi e mum, 25 3ɓuru 2019. MALIAN PRESIDENCY/AFP/Archivos

Hannde ko ñallal 5ɓal koolol fespaco Burkina Faso. Ƴeewugol filmuuji e dokimanteerji tawaaɗi e ngal kawrital sinema Afrik no jokkaa. Ka subaka ɗoo dokimanteer Ayuuba SOH Malanaajo ndaaraama. Heɗoɗen jantoore Ibrahiima Timmbi BAH imminaaɗo amen Wagadugu.

Jeeyngal

Ɓaɗike duuɓii sappo Mali no wonndi e rafi deenaagu. Ɗen hare fuɗɗornooɗe murtaldu, arti jihaadiyankaagal sakkitoori leñam-leñamaaku. Ɗe wonii sabu waru-hooreeji e bononndaaji mawɗi. Oo dokimanteer Ayuube SOH ko fii ɗin yewti.

“Ko maandotoɗen e oo filmu, ko fewndii kon Mali hannde ko ardiiɓe leñi goɗɗi  faggitanii ɗum. Ko maa guwerneman on feƴƴina konnguɗi fii yo yimɓe ɓen faamu bone fewndiiɗo on Mali yiida yahda e leñam-leñamaagu. Yimɓe ɓen annda jihaadiyanko en wonaa fulfɓe, leñi ɗin fow no taawa e pelle jihaadiyankooɓe. Ko maa yimɓe ɓen annda ɗum. Ko maa accen ɓittugol walla aybingol leñi goɗɗi.  Ko wattii ɗum ko fii faala yo guwerneman on nodditu pelle ɗen fof, woni jihaadiyankooɓe, woni milisiyen en, walla lorriiɓe ɗii dogi. Yewtiden, lorriiɓen hetta hakkeeji maɓɓe”.

Timmoode oo dokimanteer jaɓɓorano kelle (....) Caggal ɗum Ramata Mayga tawaa ndaaruɓe mo weltorno golle Ayuuba SOH ɗen.

“ Min, miɗo sikki tun oo filmu ɗoo, ko cuucal tigi no e makko, himo kelɗi ɓayri himo yahdi e ko fewndii kon. Mi bambantaa hay goto, kono, woni Fulɓe woni dogonɓe, ɓee fof tampii e nder ɗee hare. Miɗo miiji ko honno ɓe ɓiɓɓe heddiiɓe wuurirta….”

E nder oo dokimanteer Ayuuba SOH, no yi’ee mbodooji hulɓiniiɗi. Fii artirgol jam e deeƴere Mali, himo ñaagii laamɓe Bamako tommbinirdgol Malinaaɓe fow…. Ibrahiima Timmbi BAH Wagadugu rfi.

#fespako #fespaco #ogossagou

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa