Mali: laamu hakkundewu fenni kabaaru wi'uɗo ɓe duŋanike dental yo diisondir e pelle jihaadiyankooje ɗen

Konunkooɓe Mali e nder saare Tommbuktu  9 lewru 9ɓuru,  2021.
Konunkooɓe Mali e nder saare Tommbuktu 9 lewru 9ɓuru, 2021. AFP - MAIMOUNA MORO

Laamu nguu yaltinii hollitol wi'ungol wonnde ɓe yamiraa hay gooto yo haaldu e pelle jihaadiyanko e innde mum. Ɗum waɗii caggal nde jaagorgal halfinaangal fiyakuuji diiina wi'i wonnde duŋanaama yewditugol e hooreeɓe pelle kuliyankaaku, no jeyaa e ɓen Iyaad Ag Ghaali e Hammadu Kuffa. Jantoore Aamadu Aabidiina BA.