Suudu ñaawoore "CEDEAO" bugitorii yeeso ñaawugol wullitannde lumndiyankoojo niijernaajo on Mahamaan Usmaan

Logo "Cedeao" (natal yeru).
Logo "Cedeao" (natal yeru). DR

Suudu ñaawirdu leyɗe hirnaange Afirk waɗuno jonnde hanki Abidjan laamorde lesdi Koddiwaar fii taskagol wullitaandu lundiyankoojo Niijernaajo Muhamaan Usumaan ko yowitii e suɓo Laamɗo lesdi makko waɗunoongo e lewru ɗiɗaɓuru yawtundu nduu. Ñaawoore nden bugitoraama yeeso haa ñannde sappo e jowi lewru darotoondu nduu. Heɗitoɗem Jantoore Abdul Azizi Jallo immorde Abijan.