Caggal hitaande hare e nder diiwal Tiigre, laamu Ecopi kammbanaama

[Natal yeru]
[Natal yeru] Eduardo Soteras AFP/Archivos

Alhaali Ecopi  on fewndo ɗoo no saɗti joopaade. Gila murtuɓe tiigrenaaɓe kammbi naatugol ka nder laamorde Addiis-Abeba, alhaali on no ɓurti jiiɓaade. Hooreejo jaagorɓe Abiiy Ahmed fawii kippol e nder leydi ndii fow.  O ustii dimankaaku ɓii-leydi en e kadi o duŋanike konu nguu jogagol denndaangal doole laamu. Ko hannde e alkamisa 4 11ɓuru, timmi hitaande gila ɗee hare fuɗɗii to diiwal Tiigre.

Jeeyngal

L

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa