Sarlon-marirde karbiran sumii

Sarlon: Ko fawi e yimɓe 90 maayii sabu aksidan otooje ɗiɗi gonngal e majje ko egginoowal karbiran

 Ko fawi e yimɓe 90 maayii e fettande marirde karbiran. 5 11ɓuru 2021.
Ko fawi e yimɓe 90 maayii e fettande marirde karbiran. 5 11ɓuru 2021. AFP - SAIDU BAH

Salon laamu ngun ɓannginii limoore hesere  wi'unde wonnde yimɓe 92 maayii e nder ndee fettande. Yimɓe 88 sumii cumu hulɓiniingu sabu ndee fettannde marirde Karbiran. Ɗum ko hanki kiikiiɗe waɗi. Cukku-hooreejo leydi on Mohammed Juldeh JALLOH juurike hannde bimmbi, ndee nukkuure ka oo fitina waɗi. Ko Wellington ka fuɗnaange Firiton, laamorgo leydi ndii oo mussiba waɗi e nokkuure ka mbaylaaje ɗuuɗuɗe tutii.