Koddiwaar

Koddiwaar: Patrik Ashi waɗii jonnde jaaynirɗi

Hooreejo jaagorɓe Koddiwaar
Hooreejo jaagorɓe Koddiwaar © acualiteivoire.info

Hooreejo jaagorɓe lesdi Koddiwaar on Patrik Ashi, tumbondirii hanki e jayndiyaakooɓe ɓen. tawi o waɗaali kawral jaaynirɗi gila o toɗɗaa. Ko waɗi aum ko  fii humpitugol yimɓe ɓen ka gollleeji Laamu ngun fewndii. Heɗoɗen jantoore Abdul Azizi Jallo immorde e Abijan