Najeriya

Najeriya: Polisiiɓe 7 mbaraama nder diiwal Zamfara, woyla wolaadu hiirnaange Najeriya

[Natal yeru]
[Natal yeru] © Nigerian Defence Academy

Hukuuma poliis'en ɓen paamtinii jaayndiyankooɓe dow reentooɓe ɓen mabraama sarde balmanko'en deetiiɓe dow buuwol Magami yaaki Gusa'u, laamorde diiwal ngal.Mbaruki yimɓe ɓee tooñaaki to leydi Najeriya, ɓurnaa nder tayre woyla, jooni wartii naa kaayeefi. Huunde nden nde fini fuf no ɓeyday tullutuki.Ndaah jantoore Naseh Yusuf Usman gila Kano.