Senegaal

Nesengaal: ñaawoore sarɗinkoojo Bartelimi Jaas naɗiraama yeeso

Sarɗinkoojo fedde renndiyankooɓe Bartelemi  Jas.
Sarɗinkoojo fedde renndiyankooɓe Bartelemi Jas. SEYLLOU / AFP

 Fii kala ñaawoore makko nattiraama yeeso. Ñannde 1 lewru 12, tiindondiral ngal ɓeydike hakkunde sukaaɓe ɓen e konu kisal ngun.  Hooreeɓe lumdiyankooɓe woɓɓe nanngaama kono ɓe accitaa caggal ɗum. Jantoore Ibrahima Ñang.