Burkina Faso

Burkina Faso: balɗe tati sunaare toɗɗaama e nder leydi ndii e battane fiyannde Inata

Gila 2015, hawannɗe no sowondira e nder Burkina Faso [natal yeru].
Gila 2015, hawannɗe no sowondira e nder Burkina Faso [natal yeru]. AFP PHOTO / SIA KAMBOU

Balɗe tati sunaare ngenndi toɗɗaama sabu ndee hawannde waɗunde alat hecci-hanki, 14 nduu lewru.  Ndee hawannde wonii sabu maaygol Sandarmaaɓe 28 e siwilɓe 4.