Liibiya

Liibiya ɓiɗɗo Mu'ammaar Kadhafi on pottinaama e suɓeteeɓe ɓen

Sayf al-Islam Kadhafi ɓiɗɗo Mu'ammaar Kadhafi, hooreejo Libiya kiɗɗo.
Sayf al-Islam Kadhafi ɓiɗɗo Mu'ammaar Kadhafi, hooreejo Libiya kiɗɗo. © AFP

Libii, Sayf Al-Islam Kadhafi tawataake e suɓngooji saatiiɗi ɗii. Suudu halfinaandu wooteeji Liibiya hollii hanki newnaali tawegol mo e ɗii woteeji . Heɗoɗen jantoore Ibrahiima Timmbi BAH.

Jeeyngal

 Suudu toppitiindu woote Liibiya, ɓanginii wonnde  ko e sariyaaji ɗuuɗuɗi, ndu tuugii fii salagol Sayf Al-Islam Kadhafi tawtoree ɗii suɓngooji saatiiɗi, ñannde 24 lewru dartoondu.

Oo ɓiɗɗo Mu'ammar Kadhafii no tuumiraa bone war-neɗanke. Ko ɗum si suundu ñaawooru bonnandaaji winndere CPI hino fampii ɓataakuru lamndiindu yo o nannge o naɓee La Haay.  

Wonaa non Sayf Al-Islam Kadhafi tan salanaa tawtoregol e ɗee woote. E nder yimɓe 98 faalaaɓe taweede ɓen, piile nogay e jowooɓe ɓen jaɓaaka, non holliri "HNEC", suudnu toppitiindu woote ɗen Libiya.

Townugol honndu Sayf Al-Islam Kadhafi, neɗɗo mo duuɓi 49 ngam tawtugol e ɗii suɓngooji saatiiɗi ŋalɗin yimɓe buuy. Si ɗee woote laatike, haray ko kanje wonata arane gila Mu'ammaar Kadhafi waraa e hitannde ujune ɗiɗi e 11.

E nder faalaaɓe laamaade Liibiya ɓen, tatooɓe ɓen ko anndaaɓe moƴƴa. Ɓen, ko Maresal Khalifa Haftar laamiiɗo senngo Liibiya wonngo, Fathi Bashagha, jaagorɗo halfinaaɗo fiyakuuji leydi kiɗɗo e Abdel Hamid Dibeybah, jaagorɗo arano guwerneman jooniijo on  Liibiya.    

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa