Gambiya

Wote huureyaaku Gambiya: Aadma Barrow laamitike laawol ɗiɗaɓol

Gambiya: Njaltudi woteeji ɗii ɓanginaama. Ko Aadama Barrow fooli. E nder hitooji toɗɗaaji ɗii, o heɓii toɓɓe 53,3. Woɓɓe e yerondiraaɓe makko ɓen jaɓaali ndee limoore nde suudu toppitiindu woteeji feññini. Fatima Sow, Banjul.

Aadama Barrow, hooreejo Gambiya oo suɓitaama ɗiɗaɓun. Himo salminde, jamaa bammbuɓe mo ɓen.,Banjul  l5 12ɓuru Banjul.
Aadama Barrow, hooreejo Gambiya oo suɓitaama ɗiɗaɓun. Himo salminde, jamaa bammbuɓe mo ɓen.,Banjul l5 12ɓuru Banjul. AFP - JOHN WESSELS