Burkina Faso

Noy Burkinaaɓe njiiri ɓooreede laamu Kristof Mari Dabire hooreejo jaagorɓe leydi ndii

Kristof Mari Josef DABIRE, ɓortaama laamu hooreejo gowerneman Burkina, oo kabaaru heɓaama hanki to tele leydi. Ɗum yo caggal nde Rok Mark K. Kaboore,  leydi ndii anndinoo wonnde o waɗan wattigol (waylugol) laamu. Ko ɗum o humpitinoo e  timmoode lewru faltiindu ndu. Fadde jaagorɗo keso e heɓaade, holno ɓiɓɓe leydi Burkina njiiri itteede oo hooreejo jaagorɗo?  En keɗoto yoga e maɓɓe, Buubakar Boli waɗanii en ndee jantoore to Wagadugu.

Hooreejo jaagorɓe Burkina Faso, Kristof Mari Dabire, hooreejo jaagorɓe Burkina Faso.
Hooreejo jaagorɓe Burkina Faso, Kristof Mari Dabire, hooreejo jaagorɓe Burkina Faso. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT