Gine: hooreyaaku fedde ardiinde fuku-koyngal waylii tere mum lewru caggal foolotoro "CAN"

Lamiin BAH, jaaydeyankeejo hertoɗo fuku-koyngal
Lamiin BAH, jaaydeyankeejo hertoɗo fuku-koyngal © RFI

Gine, hooreeɓe kippu latooɓe balon buy e maɓɓe follaama. Ittugol oo wonunooɗo hoore mum waɗii e saa’i mo tawata foolotiro ballon hakkunde ɗee leyɗe Afrik no saatii waɗugol. Ɗum ko e ndee hitaande  ujune ɗiɗe e noogay e ɗiɗi. Lamiin BAH ko jayndeyankeejo mo Gine golloowo ka baŋŋe fuku-koyngal. O hollii wonnde ittugol oo ardinooɗo wonataa ella. Sabu ko annduɗo oo kippu woni ko adda ton. Heɗoɗen mo e faandu haala  Ummu BAH