Ñaawoore

Ñaawoore tuumaaɓe wargol T. Sanakar no jokkaa haa jooni Wagadugu

Ñaawoore tuumaaɓe wargol Toma Sankara no jokki. Daliilaaji ɗin weynaama. Ko noone kure tati fellanoo e dow T. Sankara e wondiiɓe makko ñannde 15 lewru 10 hitaande 1987. Ko ɗum woni luuwdi cimtol weynaagol hanki e alarba to suudu ñaawirdu. Ko ɗum anndini oo polisiijo Missa Millogo halfinaaɗo taskagol kedde e comci maaynooɓe ɓen. Daramaani Tammbura Wagadugu. #sankara

[Natal yeru]
[Natal yeru] AFP - OLYMPIA DE MAISMONT