Marke kowiid-19: yiiloowo OMS holli mettu-ɓernde makko e gañanaadi leyɗi alɗuɗe ɗen

Koronaawiriis
Koronaawiriis via REUTERS - Social Media

E oo saa'i nde leyɗe goɗɗe no haalude fii markal tataɓal, yiiloowo Dental halfinaagal cellal adunaaru, "OMS",  wonanaa nden fehre. E bi'ol makko ɗum ko ngañanaadi leyɗe alɗuɗe jeyaa. O wolli wonnde nafa alaa yo ɗen leyɗe dañu marke 3 tawa leyɗe waasuɗe ɗen hay markal gootal heɓaali. Ngam re'ugol oo wiriis, no haani yimɓe adunaaru pesoo, tentinii ɓee jeyaaɓe e leyɗe wonnduɗe e baasal.