Heɗagol RFI e guurol

Daade adunaaru

Heɗagol e yeeɓugol adunaaru ndun.

Heɗagol RFI e ordinateer e nder webre rewrude RFI.fr

Nanngugol Ferekansiiji FM e OM wondude e taransistoor walla rajoo Hi-Fi

.

Denndaangal aplikasiyonji RFI no tawee ɗoo.