Hewtugol e loowdi hooreeri

Heɗagol RFI e guurol

Daade adunaaru

Heɗagol e yeeɓugol adunaaru ndun.

Heɗagol RFI e ordinateer e nder webre rewrude RFI.fr.

Nanngugol Ferekansiiji FM e OM wondude e taransistoor walla rajoo Hi-Fi.

.

Denndaangal aplikasiyonji RFI no tawee ɗoo.

Hello ngo majjii

Ko njilloto ɗaa ko natti woodde, walle ene satti hebde.